Rijks ICT-dashboard

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

NVWA

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-04-2019

Verwachte kosten beheer & onderhoud

De structurele beheerkosten voor PI&I zijn op dit moment nog niet exact in te schatten. Momenteel wordt immers nog gewerkt aan de inrichting van een nieuwe IV-keten in de lijn (door de afdelingen CIO-office, Informatiemanagement en PPO). Deze IV-keten zal uiteindelijk verantwoordelijk worden voor het beheer en de doorontwikkeling van de nieuwe processen, content en de ICT-voorziening Inspect en de vorm waarin deze worden doorgevoerd. De beste inschatting die we momenteel kunnen maken is die op basis van de bekende vuistregel dat jaarlijks moet worden gerekend op ongeveer een bedrag van +/- 20% van de oorspronkelijke (ICT-)investering. Dit project is een vervolg op een ingezette vernieuwing, voorzien van vele externe toetsen, waarbij geen sprake is van een aanbesteding. Een nieuwe ICT markttoets zal daarom geen waarde toevoegen.

Geschatte levensduur na oplevering

Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de (basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar afgeschreven.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de jaarrekeningregels.