Rijks ICT-dashboard

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

NVWA

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

22-10-2018

Omschrijving

Doel programma: “Het opleveren van een moderne ICT-ondersteuning om alle domeinen binnen de nieuwe NVWA-organisatie op een uniforme wijze te kunnen laten werken, conform de risicogerichte aanpak en ondersteund door een adequate informatiepositie”.

Binnen de NVWA vinden veel veranderingen tegelijkertijd plaats die bijdragen aan het behalen van de ambities van NVWA 2020 – waar Programma PI&I onderdeel van is. PI&I levert de procesvernieuwing en ICT middels Inspect. De lijn-organisatie stuurt op deze veranderingen en werkt samen met ketenpartners aan een gedeeld beeld van de veranderopgave binnen het eigen domein. De nieuwe ICT-ondersteuning daarbij is de onder-steuning die minimaal nodig is om het nieuwe uniforme proces uit te kunnen voeren voor de meest voorkomende werkzaamheden. Iedere drie maanden wordt de maak- en implementatieagenda van PI&I bijgesteld, rekening houdend met de actuele situatie.

Baten

Baten

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de -voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden:

-de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA;
-de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd;
-geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen;
-het huidige applicatielandschap gesaneerd;
-voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen.

Bovenstaande inspanningen zullen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit (door risicogerichter werken), de uniformiteit en productiviteit van het primaire proces. Hierdoor zullen, naast organisatorische- en politiek/bestuurlijke, ook maatschappelijke baten bereikt kunnen worden.
Het verhogen van de effectiviteit en productiviteit heeft immers effect op het vergroten van de kans op het signaleren van een overtreding. Meer signaleren zal effect hebben op het vergroten van de naleving van de wet. Vergroting van de naleving zal vervolgens leiden tot een verbetering van het gewenste maatschappelijke effect.

€0.00 mln

€0.00 mln