Rijks ICT-dashboard

Blankenburgverbinding A24

Cora Nieuwenhuizen

Minister

Cora Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-12-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

Er wordt een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:
• een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
• een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
• een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
• een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln