Rijks ICT-dashboard

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-07-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het programma heeft de volgende opdracht:

  • breng op basis van de uitgevoerde uitvoeringstoets/impactanalyse in kaart welke (clusters van) activiteiten moeten worden uitgevoerd om in mei 2018 een basispositie te bereiken wat betreft naleving van de AVG. Het programmaplan bevat daartoe in elk geval:
    • Aanscherping en verdieping van de verschillende (clusters van) activiteiten die uit de AVG voortvloeien;
    • De aanpak voor uitvoering van deze (clusters) van activiteiten, inclusief benodigde resources (inclusief de mogelijkheden om deze te betrekken uit Switch);
    • De ophanging en aansturing van het programma binnen de huidige besturingsstructuur van de Belastingdienst, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG.
  • initieer, ondersteun, stuur en bewaak de realisatie van de verschillende (clusters van) activiteiten in de lijn, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
  • rapporteer over de voortgang van de activiteiten (inclusief daarbij gesignaleerde risico’s en mitigerende maatregelen) aan de opdrachtgever;
  • lever, mede op basis van de ervaringen in het implementatietraject, een advies over de wijze waarop blijvende conformiteit met de AVG kan worden verzekerd.

Het project voorziet in een besluitnota hoe na afronding van het project de verantwoordelijkheden en werkzaamheden structureel worden belegd in de organisatie.

Baten

Baten

Investeren in betrouwbare overheid

€0.00 mln

€0.00 mln

Voorkomen imagoschade

€0.00 mln

€0.00 mln

Beperken boeterisico

€0.00 mln

€0.00 mln

Voldoen aan geldende wetgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-10-09

AVG onderdeel van reguliere besturingscyclus; opgenomen in jaarcontracten bedrijfsonderdelen en KPI’s geformuleerd voor rapportages.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Vastgestelde opzet van het verwerkingenregister

€0.00 mln

€0.00 mln