Rijks ICT-dashboard

Inleenadministratie en Quotumheffing

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

04-07-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voorbereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbqa). Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele quotumheffing wordt berekend. Om verloonde uren uit inleenverbanden van arbeidsbeperkten te kunnen toe rekenen aan de inlenende werkgevers wordt er daarnaast een zogenoemde inleenadministratie ontwikkeld. Na het overdragen van deze uren door uitlenende werkgevers en het akkoord daarover van inlenende werkgevers, tellen die uren bij de berekening van de quotumheffing mee bij de inlenende werkgevers, die daardoor geen of een lagere quotumheffing hoeven te betalen. UWV stuurt de berekende en vastgestelde quotumheffing naar de Belastindienst die de beschikkingen verstuurt en zorgdraagt voor de inning. Hiervoor worden koppelvlakken ontwikkeld.

Baten

Baten

Besparing quotumheffing

€250.00 mln

€0.00 mln