Rijks ICT-dashboard

Inleenadministratie en Quotumheffing

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

Geannuleerd

Startdatum

04-07-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

01-03-2019

Omschrijving

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voorbereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbqa). Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele quotumheffing wordt berekend. Hiermee kunnen werkgevers vanaf 2019 geinformeerd over het voldoen aan het quotumpercentage. Daarnaast kan de informatie vanaf 2020  naar de Belastingdienst worden verstuurd ten behoeve van de beschikkingen en eventuele inning. Het project is in heroriëntatie omdat de Staatssecretaris van SZW in de brieven van 7 september 2018 en 20 november 2018 heeft aangegeven de Wet Banenafspraak te willen vereenvoudigen. Bij dit voornemen hoort dat er geen inleenadministratie meer nodig is. Gelet op de motie Nijkerken-De Haan om in de transitie van het oude naar het nieuwe systeem geen onherroepelijke stappen en/of onnodige kosten te maken zijn UWV en Belastingdienst gevraagd te stoppen met de implementatie-activiteiten totdat er meer duidelijkheid is over de vereenvoudiging van de Banenafspraak.

Baten

Baten

Niet van toepassing. Het betreft een nieuwe wet die wordt geïmplementeerd binnen UWV.

€0.00 mln

€0.00 mln