Rijks ICT-dashboard

Kern Gezond

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

31-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kamer van Koophandel (KvK)

Verwachte kosten beheer & onderhoud

In aansluiting op eerdere trajecten binnen de Kamer van Koophandel, richt programma Kern Gezond zich op het optimaliseren van het Handelsregister en het opruimen van ontstane legacy. Door kwaliteitslagen te maken zal de Kamer van Koophandel een steeds meer datagedreven organisatie worden met een efficiënte en hoogstaande bedrijfsvoering en dito informatievoorziening. Dit moet leiden tot producten en services die snel, kanaalonafhankelijk en flexibel kunnen worden ontwikkeld en aangeboden. De huidige ICT-infrastructuur en -architectuur zal worden hervormd. NB: In de financiële business case worden de kosten voor het behalen van de programmadoelen gekwantificeerd en worden de kwalitatieve baten vertaald naar kwantitatief te meten financiële baten.

Geschatte levensduur na oplevering

De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur van het projectresultaat gecalculeerd zijn.

Toelichting gehanteerde systematiek levensduur

Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.