Rijks ICT-dashboard

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

08-10-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van notariële gegevens. Dit betreft het inwinnen en binnen de Belastingdienst beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het verbeteren van het testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie uit notariele akten voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het kader van de Registratiewet). Ook wordt een bijdrage geleverd aan de rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch) verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de overdrachtsbelasting.

Baten

Baten

Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.

€0.00 mln

€0.00 mln

Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd).

Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

€60.00 mln

€0.00 mln

Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd).

Oplopend tot 4,5 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

 

€4.50 mln

€0.00 mln

Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficienter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-04-20

In productiename 1e fase verbetering testamentproces met koppeling overlijdenssignalen aan CTR (bij KNB). Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-07-20

In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties. Realisatie 1e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-08-01

Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan verbetering gegevenskwaliteit.

€2.50 mln

€0.00 mln

2017-11-01

Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.

€1.40 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.

€0.00 mln

€0.00 mln