Rijks ICT-dashboard

AIR2020

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

08-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR2020) is een veranderprogramma dat zich richt op het structureel verbeteren van de informatievoorziening over het areaal dat Rijkwaterstaat (RWS) beheert. Hiermee levert AIR2020 een belangrijke bijdrage aan de doelstelling en dienstverlening van RWS.
AIR2020 ontwikkelt een samenhangend systeem waarin de areaalgegevens gestandaardiseerd en gestructureerd (actueel, betrouwbaar en compleet) worden opgeslagen, beheerd en ontsloten.
AIR 2020 doet dit zodanig duurzaam en flexibel, dat RWS hiermee nu en in de toekomst kan inspelen op de continu veranderende informatiebehoefte en op toekomstige innovaties in informatiemanagement.

Het programma AIR2020 is op 31-12-2018 afgerond. Restpunten uit het programma zijn overgedragen aan het programma AIRBIM.

Baten

Baten

Besparing ICT beheerkosten per jaar door vervanging oude systemen binnen AIR zijn nog niet geheel inzichtelijk als inschatting op basis van huidig applicatieportfolio. De verwachte kosten besparing wordt nu ingeschat op k€1.5 mln. jaarlijks vanaf 2020. Minder oponthoud door ontbreken en onderlinge overdrachten areaalinformatie en daardoor snellere procesgang Rijkswaterstaat processen. Rijkswaterstaat areaal-informatievoorziening is up to date, onder controle en conform architectuurkaders Rijk

€1.50 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-10-27

Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS.
In de business case is de samenhang tussen de programma’s BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op de te realiseren baten.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-27

Implementatiestrategie en veranderingsstrategie opgesteld. Deze zijn op 27 oktober aangenomen in het bestuur RWS.

€0.00 mln

€0.00 mln