Rijks ICT-dashboard

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO/PDI

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal veiliger kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn. Het programma DigiD Substantieel en Hoog streeft naar het realiseren van het betrouwbaarheidsniveau "eIDAS substantieel" en "eIDAS hoog" van het publieke middel DigiD.

Het project heeft geleid tot de realisatie van de DigiD app waarmee gebruikers met een Android smartphone met NFC kunnen inloggen op de betrouwbaarheidsniveaus "substantieel" en "hoog". Ook is een desktopoplossing opgeleverd waar in combinatie met een card reader ingelogd kan worden op niveau "hoog".  Het project is afgerond in 2018 en de resterende projectopdracht is opgegaan in de Agile-Safe aanpak van het productiehuis Logius.

In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst moest worden ingezet op het uitvoeren van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in 2016. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID. De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). In november 2017 is het publiek middel DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau beschikbaar gesteld en is gestart met de uitrol onder burgers. In 2018 is gestart met de uitgifte van het eRijbewijs. De voorbereidingen voor het uitgeven van de eNIK en het oplossen van diverse (kritische) vraagstukken inclusief doelgroep verbreding wordt vanaf 1-1-2019 opgepakt vanuit de lijnorganisatie.

Baten

Baten

- Hoger beveiligde authenticatie

- De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
 - Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
 - Inperking van identiteitsfraude.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-10-01

Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-01

DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau

€0.00 mln

€0.00 mln