Rijks ICT-dashboard

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn.

In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst wordt ingezet op het uitvoeren van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in 2016. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID.

De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). In november 2017 is het publiek middel DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau beschikbaar gesteld en is gestart met de uitrol onder burgers. In mei 2018 zal het rijbewijs worden voorzien zijn van een e- functionaliteit (chip op rijbewijs). Deze zal via de normale vervangingscyclus worden uitgegeven als basis voor DigiD hoog. Eind 2018 zal de e-functionaliteit beschikbaar komen voor de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Dit programma valt onder aansturing van een brede DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld op verzoek van de Minister van BZK.

Baten

Baten

- Hoger beveiligde authenticatie

- De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
 - Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
 - Inperking van identiteitsfraude.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-10-01

Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-01

DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau

€0.00 mln

€0.00 mln