Rijks ICT-dashboard

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar ,waarmee het dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 gaat de wettelijke verplichting in om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken. In de komende vier jaar zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van het BRO gaan uitmaken. De site van BRO is https://bro.pleio.nl/

Baten

Baten

Voor een periode van vijf jaar kan potentieel minimaal  € 72 miljoen euro aan uitgaven in de (MIRT) projecten worden bespaard door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.

€14.40 mln

€0.00 mln

De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren. 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-01-01

Ingaan wet BRO

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-01

Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-01-01

Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)

€0.00 mln

€0.00 mln