Rijks ICT-dashboard

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2012

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet, worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de nieuwe waterveiligheidsnormen zijn nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie. Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/

Baten

Baten

Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen. Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden in 2017 in werking.

€0.00 mln

€0.00 mln