Rijks ICT-dashboard

Roadmap Inning

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-07-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Met het programma Roadmap Inning wordt - in een langjarig traject - regie gevoerd om te komen tot een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een professionele wijze inningswerk te verrichten. Het programma, dat is gestart in 2014, zorgt voor samenhang en overzicht. Er is een programmamanager aangewezen.

Het stabiliseren en vernieuwen van de Inning wordt uitgevoerd volgens een Roadmap langs een drietal sporen:
Spoor A: Borgen continuïteit. In dit spoor ligt de focus op het stabiliseren van de uitvoering van de massale processen en kantoorprocessen. De kernapplicaties worden verbeterd, zodat ze nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. Lokaal ontwikkelde applicaties (LOA’s) worden gesaneerd. Wetgeving wordt geïmplementeerd.
Spoor B: Verbeteren huidig inningsproces. Dit spoor richt zich enerzijds op het verminderen van de uitval uit het massale proces en het handmatig herstelwerk. Anderzijds op het leveren van een betere informatiepositie ter ondersteuning van medewerkers op kantoren op basis van het datafundament.
Spoor C: Realisatie Visie. Parallel aan spoor A en B wordt gewerkt aan het realiseren van de visie: nieuwe processen en informatievoorziening voor zowel het massale als het kantoorproces. Er zal een geleidelijke transitie plaatsvinden op middel en lange termijn.

De planningshorizon van Spoor A en B is 2014-2019. Spoor C richt zich op de lange termijn; de planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020 ('stip op de horizon').

Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in de besturing van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van het applicatielandschap Inning niet meer te besturen onder het Regieprogramma Roadmap Inning, maar in de ingerichte ketenbesturing te beleggen. Het Regieprogramma Roadmap Inning is per 31-12-2017 beëindigd. Een end-project-report is begin 2018 opgesteld.

Baten

Baten

Nvt

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

De domeinarchitectuur Innen en betalingsverkeer is vastgesteld, activiteiten van het programma zijn belegd in de lijn. Er is gestart realisatie van de trasitieplateaus in domeinarchitectuur, waaronder de ontdubbeling van de Inningsadministraties.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Start vermindering handmatige interventies door ontwikkeling goede ondersteuning van besturing/monitoring/ uitvalbehandeling en foutherstel.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Nieuwe inningssystemen sluiten volgens generieke aansluitvoorwaarden aan op de vernieuwde grootboekadministratie voor de financiële verantwoording (afdrachten).

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Het uitfaseren van Lokaal ontwikkelde applicaties is gestart.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Het program ‘Robuust Betalingsverkeer’ is halverwege,

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

De internetkassa is ontwikkeld. Hiermee is betalen via Ideal mogelijk vanaf de (klant)portalen.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Nieuwe applicaties voor het beheren van geblokkeerde rekeningen en levering  betaalrekeninginfomatie zijn gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-14

Modernisering van de Centrale Ontvangersadministratie is gestart. Onder andere de migratie naar een nieuwe database is gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln