Rijks ICT-dashboard

SAA A9 Gaasperdammerweg

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

10-08-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie ingrijpend. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa honderd kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct, vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatiegebieden.

Projectmijlpalen:
• start realisatie: 10-08-2015
• openstelling: 31-12-2020

Taakstellend budget: €1.151 mln (prijspeil 2018)

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-09-14

Testomgeving gereed

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-25

Afgifte beschikkingscertiifcaat

€0.00 mln

€0.00 mln