Rijks ICT-dashboard

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-04-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

07-06-2019

Omschrijving

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluizen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische verkeersinformatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluizen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een bijdrage aan corridor gerichte bediening en begeleiding.

Het (deel)project VCM is afgerond in 2016. Het (deel)project IVS Nextwprdt afgerond maart 2019. Daarmee is het programma "Basis CBB" beëindigd.

 

Baten

Baten

 

  • verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebuikers en partijen in de logistieke keten;
  • betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid;
  • reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluizen;
  • afvlakken van piekbelasting bij sluizen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit);
  • indirect: betere benutting van schepen;
  • indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-09-07

Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in een eindrapport.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

IVS Next Module ‘Begeleiding’ conform plan gerealiseerd.

€0.00 mln

€0.00 mln