Rijks ICT-dashboard

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad.

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de toekomst zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en transactiekosten in deze projecten en scherpere marktbiedingen. Deze baten zijn in 2016 nader gespecificeerd en zijn in 2017 verbonden met de kosten van de programma's BIM en de vernieuwing van de huidige beheermanagement systemen (programma AIR). Deze kwantitatieve baten zijn opgenomen in dit dashboard.

Het programma BIM fase 2 is op 31-12-2018 afgerond. Restpunten uit het programma zijn overgedragen aan het programma AIRBIM.

Baten

Baten

Verbeterde Informatie-uitwisseling en eenduidige vastlegging en ontsluiting met BIM en AIR in de aanleg en onderhoudsprojecten van RWS, zodat de areaalinformatie beter op orde komt en kosten worden vermeden. Dit zijn gezamelijke baten vanuit de programma's BIM en AIR2020.

€8.00 mln

€0.00 mln

Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door andere OG’s.

€0.00 mln

€2.27 mln

Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector, ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-01-07

 Het BIM programmateam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op 3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie, maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-10-02

Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaalinformatie contractueel (op welke wijze) door opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de project- en beheerorganisatie van RWS.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-05-31

Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-07-01

De toepassing van BIM inmiddels in 8 DBFM- en 2 D&C-contracten opgenomen in samenwerking met de regio en de verantwoordelijke projectteams. Inmiddels wordt gestructureerd data ontvangen bij 3 contracten. Het proces van datalevering en validatie is geautomatiseerd waar dit mogelijk is; er blijven altijd beperkt inhoudelijke datacontroles noodzakelijk door de project- en beheersorganisatie van RWS.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-31

Er is een jaarlijkse BIM batenrapportage vervaardigd en in de gecombineerde stuurgroep AIR2020/BIM goedgekeurd. Hierin zijn 7 oudere DBFM-contracten van RWS vergeleken met 7 andere DBFM-contracten waar RWS BIM toepast. De financiële wijzigingen (meerkosten) als gevolg van het areaal niet op orde bij RWS is substantieel verschillend tussen beide groepen contracten. De BIM-contracten hebben vooralsnog veel minder meerkosten tot gevolg.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Er zijn basis standaarden gerealiseerd. Deze kunnen verder ontwikkeld worden voor bredere toepassing binnen verschillende type contracten en in samenhang met de verbetering van de informatievoorzieing over het areaal binnen RWS.

€0.00 mln

€0.00 mln