Rijks ICT-dashboard

KOERS

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-07-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Kadaster

Omschrijving

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het project KOERS is noodzakelijk omdat:

  • Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn levenscyclus is;
  • Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie steeds schaarser wordt;
  • Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties worden gesteld;
  • Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit - zoals bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie - ernstig wordt belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien) door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.

De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.
Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een toekomstvaste applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Baten

Baten

De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel

€0.00 mln

€0.00 mln

De schaartste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen

€0.00 mln

€0.00 mln

De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-10-15

Nieuw akteregistratiesysteem

€0.00 mln

€0.00 mln