Rijks ICT-dashboard

Programma Participatiewet

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

10-04-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Omschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Baten

Baten

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling. 

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-05-12

Implementatie uitkering Wajong 2015

€0.00 mln

€0.70 mln

2015-10-13

Klanten die na 10 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen zijn door nieuwe toekenningscriteria geen doelgroep meer voor het WERKbedrijf. Bestaande processen, systemen en communicatie-uitingen zijn op deze situatie aangepast.

€0.00 mln

€0.60 mln