Rijks ICT-dashboard

E-Dienstverlening

Ferdinand Grapperhaus

Minister

Ferdinand Grapperhaus

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

IND

Beleidsterrein

Immigratie, integratie en inburgering

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-11-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

15-10-2018

Omschrijving

Het meerjarig Programma  E-dienstverlening (E-dv) is onderdeel van de strategie van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om informatiegestuurd werken te bevorderen om daarmee in staat te zijn sneller, beter en efficiënter haar kerntaken uit te voeren. E-dv is ingesteld om de primaire processen (Dienstverlenen, Regulier, Naturalisatie en Asiel) zoveel mogelijk te optimaliseren door middel van digitalisering en automatisering. Daarmee wordt bijgedragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een effectief en transparant behandelproces.

Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel online interacties en transacties te doen met de IND.
Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfsaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

Baten

Baten

Kwantitatieve baten
1. Uitgedrukt in €, financieel:
    De financiele waarde van volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseeerde diensten/processen is als volgt onderverdeeld:
    • Totale kosten 2015-2023: € 34,4 mln
    • Totale baten 2015 -2023: € 81,7 mln
    • Totale netto waarde 2015-2023: € 47,3 mln
    • Structurele jaarlijkse netto waarde/ besparingen: oplopend naar €13,6 mln (vanaf 2019)
2. Uitgedrukt in FTE
    • Business Case t/m 2017: 170 FTE
    • Business Case t/m 2018: + 34 FTE (totaal 204 FTE structureel op jaarbasis)

Kwalitatieve baten
1. Klant
     Verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelprooces.
2. IND
     Efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.
3. Overheid
     Aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

€13.60 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

In 2015 is voor zakelijke klanten een digitaal portaal gerealiseerd voor de meest voorkomende transacties. Daarnaast zijn digitale aanvragen gerealiseerd voor bepaalde doelgroepen van particulieren klanten. Opvoer in het systeem van ingediende digitale aanvragen is geautomatiseerd. Ontwikkelde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten gerealiseerd.

Behaalde kwalitatieve baten voor zakelijke en particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-31

In 2016 is het geautomatiseerd toetsen van criteria in het behandelproces gerealiseerd voor zakelijke klanten en voor bepaalde doelgroepen van particuliere klanten. Voorts zijn digitale aanvragen ontwikkeld voor bekende particuliere klanten. Deze digitale aanvragen zijn ontwikkeld inclusief automatische opvoer in het systeem. Daarnaast is een automatische ketenkoppeling voor antecedenteninformatie gerealiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd.

Behaalde kwalitatieve baten voor de zakelijke en bekende particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

€0.69 mln

€0.00 mln

2017-12-31

In 2017 zijn voor alle resterende reguliere doelgroepen (zakelijk en particulier) en voor doelgroep Asiel nareis digitale aanvragen gerealiseerd inclusief automatische opvoer in het systeem. De website van de IND is vernieuwd en transactiegericht gemaakt. Nieuwe e-diensten zijn eraan toegevoegd waaronder een online afsprakenplanner en de mogelijkheid voor klanten om hun aanvraag online te completeren. Aansluiting met de berichtenbox van mijnoverheid.nl is gerealiseerd alsook een automatische ketenkopppeling voor adresgegevens. Behandelproces van aanvragen van zakelijke klanten en bekende particuliere klanten is zo ver als mogelijk geautomatiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd.

Behaalde kwalitiatieve baten voor alle reguliere klantgroepen en Asiel nareis: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

€3.34 mln

€0.10 mln