Rijks ICT-dashboard

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2017

Omschrijving

Doelstelling van het eID beleid is modernisering van inloggen en overgaan op een hoger betrouwbaarheidsniveau voor online identificatie en authenticatie in het publieke of BSN-domein. In 2016 zijn publieke en private inlogmiddelen in pilots getest. Burgers kunnen in de toekomst kiezen uit meerdere manieren om in te loggen en zich te identificeren en authenticeren in het BSN-domein. Deze aanpak zorgt er voor dat de publieke dienstverlening in tact blijft in geval van een nooit uit te sluiten storing of hack bij één van de inlogmiddelen.

Het betreft een zeer complex programma. De inlogmiddelen worden enerzijds door de overheid zelf aangeboden onder de term DigiD (een nieuw eRijbewijs en nieuwe identiteitskaart (eNIK)), anderzijds door private partijen.

Er gelden strenge eisen aan inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein. Het stellen van deze (wettelijke) eisen, de toelating van de middelen en het toezicht op naleving daarvan is een overheidstaak onder politieke verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Ook draagt de minister van BZK zorg voor een aantal centrale voorzieningen, regelgeving (eisen), toelating, toezicht en infrastructuur zoals het BSN-koppelregister, de Inzagefunctie (via MijnOverheid) en de routeringsdienst waarop de authenticatiediensten en de (publieke) dienstaanbieders kunnen aansluiten.

Op verzoek van de Tweede Kamer is in 2016 een geactualiseerde businesscase 'Inloggen in het BSN-domein' opgesteld. De conclusie uit de businesscase is: 'Alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat het verstandig is om te investeren in het eID-stelsel in het BSN-domein met middelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog.' De invoering van eID geschiedt via een gecontroleerde en beheerste uitvoering (gecontroleerde uitrol). Hierbij is veel aandacht voor risico's bijvoorbeeld techniek, financiering, governance en marktwerking. In 2018 zal de aanbesteding voor het private middel worden gedaan.
Dit programma valt onder aansturing van de DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld.

Baten

Baten

  • Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.
  • Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD).
  • In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.
  • De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
  • Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
  • In het stelsel wordt aangesloten bij de (concept) Europese verordening (nu eIDAS).
  • In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.
  • Vermindering van regeldruk voor burgers.
  • Inperking van identiteitsfraude.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Een eerste werkend eID Stelsel, dat getest is in Proofs of Technology (POT’s) en Proofs of Concept (POC’s) en waarbinnen verschillende pilots draaien in productie.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-01

Wetsontwerp Wet digitale overheid

€0.00 mln

€0.00 mln