Rijks ICT-dashboard

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DJI

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-07-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-04-2018

Omschrijving

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld. Bij de uitvoering van het project wordt qua ontwikkelmethodiek gebruik gemaakt van een combinatie waterval en agile.
 
In het eerste kwartaal van 2016 heeft een toetsing plaatsgevonden door het Bureau ICT Toetsing op het project. Voornaamste advies was niet direct een brede implementatie te starten middels pilots het technische concept te testen en de business case ‘evidence based’ te onderbouwen. De Staatssecretaris van Justitie heeft het BIT advies overgenomen en begin juni 2016 aangeboden aan de 2e Kamer inclusief  zijn beleidsreactie. In het Algemeen Overleg in september 2016 is het advies en de beleidsreactie besproken en geaccordeerd.
 
Door het project is, gebaseerd op de door het Bit voorgestelde aanpassingen, een herziening gemaakt van de aanpak, de planning en de bijbehorende begroting. De initiatiefase is uitgebreid met een pilot, met een strak gemarkeerd beslissingsmoment na de uitvoering en toetsing van de pilot. Deze toetsing zal gebeuren aan een hand van een van tevoren opgesteld toetsingskader en zal door een externe partij worden gevalideerd. Om de pilot te kunnen uitvoeren, zijn aanpassingen aan de infrastructuur (voornamelijk beveiliging) noodzakelijk gebleken. Naar verwachting zullen de totale projectkosten daarom hoger uitvallen. Een indicatie van deze hogere kosten kan worden gegeven na afsluiting van de pilotfase, omdat dan ervaringsgegevens beschikbaar zijn. Na de pilotfase zal een onafhankelijke evaluatie plaatsvinden en zal een go/no go besluit worden genomen om DJI breed uit te rollen en al dan niet verder uit te voeren in een separaat project.

 

Baten

Baten

De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.

€0.00 mln

€0.00 mln

Kwantitatieve baten:
Automatiseren en digitaliseren van processen
Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ
Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks
 

De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren

€21.20 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln