Rijks ICT-dashboard

Continue screening kinderopvang, fase 2

Wouter Koolmees

Minister

Wouter Koolmees

Ministerie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Beleidsterrein

Kinderopvang

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

28-11-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-11-2018

Omschrijving

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de reikwijdte van continue screening gebracht.


Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten met zich meebrengt.


Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Baten

Baten

Burgers

De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig in totaal € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis 2016). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen.

De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Bedrijven

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is minimaal een eHerkenningsmiddel op niveau 2 nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.

Toezichtlasten

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.

€0.00 mln

€0.00 mln

Baten

Burgers

De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis voor een aanvraag via Internet). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen.

De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.

Bedrijven

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.

Toezichtlasten

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-01

Het pensioenregister is op 1 maart 2018 live gegaan volgens de gewijzigde Wko.

€0.00 mln

€0.00 mln