Rijks ICT-dashboard

Modernisering Object Bediening Zeeland

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Water en veiligheid

Projectstatus

Afgerond

Startdatum

02-05-2005

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uurs bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.

De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

- Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;

- Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.
Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4 sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast.

Het gehele project betreft naast ICT ook 'reguliere' onderhouds en renovatie activiteiten. Het ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard worden alleen de ICT kosten gerapporteerd.

In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorbereid, waarbij wordt overwogen om de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen toch aan de scope van het bestaande project MOBZ toe te voegen. De realisatie van de overige genoemde objecten zal buiten het bestaande project MOBZ plaats vinden.

 

Baten

Baten

Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat. De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2009-07-01

Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-07-01

Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautisceh Centrale Neeltje Jans

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-06-01

Renovatie en afstandsbediening Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug

€0.00 mln

€0.00 mln