Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

96 projecten van totaal 231

Algemene Zaken

AZ

Mark Rutte Minister
Mark Rutte

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az

Geen projecten

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK

Kajsa Ollongren Minister
Kajsa Ollongren

"Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen". Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Buitenlandse Zaken

BZ

Stef Blok Minister
Stef Blok
Sigrid Kaag Minister
Sigrid Kaag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Defensie

DEF

Ank Bijleveld Minister
Ank Bijleveld

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Het ministerie van Defensie bestaat uit het departement (de Bestuursstaf), 4 krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee), het Commando Dienstencentra en de Defensie Materieel Organisatie.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def

Economische Zaken en Klimaat

EZ

Eric Wiebes Minister
Eric Wiebes

Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.Het ministerie van Economische Zaken voor een ondernemend, duurzaam Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Financiën

FIN

Wopke Hoekstra Minister
Wopke Hoekstra

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Rehosting AGS/DTV

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Roadmap Inning

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Belasting , Digitale overheid

In uitvoering

Digitaal Archief

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Innen op Aangifte

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Belasting , Digitale overheid

In uitvoering

Multikanaal Mededelen (MKM)

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Belasting , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

UCC-MASP

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid , Invoer en douane

In uitvoering

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Invoer en douane , Digitale overheid

In uitvoering

Vervanging TOP-Suite

Belasting , Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Infrastructuur en Waterstaat

IENM

Cora Nieuwenhuizen Minister
Cora Nieuwenhuizen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm

DigiInhuur

Efficiënte overheid , Digitale overheid

In uitvoering

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Programma iCAS

Luchtvaart

In uitvoering

3e kolk Beatrixsluis

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Afsluitdijk

Water en veiligheid , Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Nieuwe Sluizen Terneuzen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

RWS Contentmanagement

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zeetoegang IJmuiden

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zuidelijke Ringweg Groningen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Blankenburgverbinding A24

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

AIR2020

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

BopA Friesland

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

CHARM

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Coöperatieve ITS Corridor

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

LUV VTS

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Modernisering Object Bediening Zeeland

Water en veiligheid

In uitvoering

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

SAA A9 Gaasperdammerweg

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Milieu en ruimte en water , Water en veiligheid

In uitvoering

WNZ B DVM Vaarwegen

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

Zuidas Dok

Milieu en ruimte en water

In uitvoering

CivMiI Voice Communication System

Luchtvaart

In uitvoering

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Luchtvaart

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Digitale overheid , Efficiënte overheid

In uitvoering

Vernieuwing Werkplekomgeving

Efficiënte overheid

In uitvoering

Vervanging AAA computers

Luchtvaart

In uitvoering

Justitie en Veiligheid

VENJ

Ferdinand Grapperhaus Minister
Ferdinand Grapperhaus
Sander Dekker Minister
Sander Dekker

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LNV

Carola Schouten Minister
Carola Schouten

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Boeren, tuinders en vissers moeten economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Verder stimuleert het ministerie de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW

Ingrid Engelshoven Minister
Ingrid Engelshoven
Arie Slob Minister
Arie Slob

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW

Wouter Koolmees Minister
Wouter Koolmees

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS

Hugo de Jonge Minister
Hugo de Jonge

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws