Rijks ICT-dashboard

Per ministerie

85 projecten van totaal 257

Algemene Zaken

AZ

Mark Rutte Minister
Mark Rutte

Algemene Zaken is het ministerie van de minister-president. Het ministerie houdt zich bezig met de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid en van de overheidscommunicatie. Ook verzorgt het departement de voorlichting over het Koninklijk Huis. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az

Geen projecten

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BZK

Raymond Knops Minister
Raymond Knops

"Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen". Dit is de missie van BZK.Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Buitenlandse Zaken

BZ

Stef Blok Minister
Stef Blok
Sigrid Kaag Minister
Sigrid Kaag

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief. Zo is het ministerie er voor u als u voor korte of langere tijd naar het buitenland gaat. Ook behartigt BZ de internationale betrekkingen, vanuit Den Haag en via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld. Daarnaast geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, in overleg met andere ministeries, vorm aan het Europa van de toekomst. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Defensie

DEF

Ank Bijleveld Minister
Ank Bijleveld

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Het ministerie van Defensie bestaat uit het departement (de Bestuursstaf), 4 krijgsmachtdelen (Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee), het Commando Dienstencentra en de Defensie Materieel Organisatie.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/def

Economische Zaken en Klimaat

EZK

Eric Wiebes Minister
Eric Wiebes

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt samen met zijn partners aan een duurzaam én ondernemend Nederland: een klimaatneutrale samenleving en een sterke, open economie. We geven ondernemers de ruimte om te vernieuwen en benutten de economische kansen van verduurzaming en digitalisering. We zoeken daarbij steeds de beste balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez

Financiën

FIN

Wopke Hoekstra Minister
Wopke Hoekstra

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin

Infrastructuur en Waterstaat

IENW

Cora van Nieuwenhuizen Minister
Cora van Nieuwenhuizen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenW aan. 

Voor meer informatie : http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw

 

Justitie en Veiligheid

VENJ

Ferdinand Grapperhaus Minister
Ferdinand Grapperhaus
Sander Dekker Minister
Sander Dekker

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Veiligheid en Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Veiligheid en Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LNV

Carola Schouten Minister
Carola Schouten

Het ministerie van LNV staat voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Nederland staat daarbij voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ beschrijft de verandering die nodig is: van het huidige agrarische systeem waarin de nadruk ligt op kostprijsreductie naar een systeem dat draait om het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW

Ingrid Engelshoven Minister
Ingrid Engelshoven
Arie Slob Minister
Arie Slob

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen. Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SZW

Wouter Koolmees Minister
Wouter Koolmees

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS

Hugo de Jonge Minister
Hugo de Jonge

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws