Rijks ICT-dashboard

Per beleidsterrein

85 projecten van totaal 257

Efficiënte overheid

Het motto van de Rijksoverheid is "De Rijksoverheid. Voor Nederland". De Rijksoverheid bestaat uit de 11 ministeries en zo’n 200 uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en Rijkswaterstaat. 

Zonder een goede bedrijfsvoering kan de Rijksoverheid niet goed functioneren. Als de ICT-voorzieningen niet goed werken, de huisvesting te wensen overlaat of de facilitaire dienstverlening niet op orde is, heeft de Rijksoverheid daar last van.

De Rijksoverheid is steeds efficiënter en flexibeler aan het werken. Dat bespaart tijd en geld en stelt andere eisen aan de gebruikte ICT.

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Financiën

In uitvoering

UCC-MASP

Financiën

In uitvoering

Innen op Aangifte

Financiën

In uitvoering

Nieuw rekencentrum CBS

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Kern Gezond

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

4V

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

DWR Next

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

GCMK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

HARP

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

ICT werkplekdienstverlening OCW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In uitvoering

Vereenvoudiging Wajong

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Digi-AT

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

Grensverleggende IT (GrIT)

Defensie

In uitvoering

Vergunningen en Registraties

Financiën

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

In uitvoering

Doorontwikkelen BRON

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

In uitvoering

Uitfaseren ETM

Financiën

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Digitale overheid

Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid 1 ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn.

Het kabinet wil dat u in 2017 al uw zaken met de overheid online kunt regelen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of een vraag stellen per e-mail. Ook nu al kunnen burgers en ondernemers allerlei overheidszaken digitaal afhandelen.

Het is daarbij erg belangrijk dat niemand anders uw identiteit kan gebruiken als u via internet zaken met de overheid regelt. De gegevens van burgers en bedrijven worden daarom streng beveiligd en de toegang ertoe is aan strenge regels gebonden.

Alle overheden hebben voordeel bij slim gebruik van veel gebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens en bedrijfsnamen. Basisregistraties bevatten deze meest gevraagde en gebruikte gegevens. Door alle basisregistraties samen te voegen tot één stelsel van basisregistraties, kunnen overheidsmedewerkers efficiënter werken.

UCC-MASP

Financiën

In uitvoering

Innen op Aangifte

Financiën

In uitvoering

Rijgeschiktheid aan het stuur

Infrastructuur en Waterstaat

In uitvoering

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

4V

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Programma eIDAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Programma Machtigen

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

RAAS

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In uitvoering

Eidos

Buitenlandse Zaken

In uitvoering

UBO-Register

Financiën

In uitvoering

Toekomstvast Input Management

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Transitie Werk.nl

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Vergunningen en Registraties

Financiën

In uitvoering

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Financiën

In uitvoering

Digitaal Archief

Financiën

In uitvoering

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Financiën

In uitvoering

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Financiën

In uitvoering

Mini One Stop Shop (MOSS)

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto

Financiën

In uitvoering

Rationalisatie Auto BPM

Financiën

In uitvoering

Robuust Betalingsverkeer

Financiën

In uitvoering

Scherp & Efficiënt

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Financiën

In uitvoering

Uitfaseren ETM

Financiën

In uitvoering

E-Dienstverlening

Justitie en Veiligheid

In uitvoering

Phoenix+

Economische Zaken en Klimaat

In uitvoering

1UBO-WW

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

EESSI - SVB

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Verwerving Datacenter

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In uitvoering

Openbare orde en veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zich veilig voelt. Een prettige leefomgeving en een goed werkende rechtstaat zijn hierbij essentieel. Daarom bewaken politie en justitie de openbare orde, handhaven ze de wetten en regels. Ook proberen zij criminaliteit te voorkomen. De spelregels van Nederland staan vastgelegd in regels en wetten. Dit voorkomt dat mensen het recht in eigen hand nemen. Wanneer deze regels worden overtreden, treedt de rechter op. De overheid zorgt voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtspraak.
 

Belasting

Iedereen in Nederland maakt gebruik van voorzieningen waar de overheid voor zorgt of aan meebetaalt: wegen en dijken, politie, onderwijs, zorg en sociale voorzieningen. Deze overheidstaken worden voor het overgrote deel bekostigd uit de opbrengst van belastingen. Iedereen die woont of werkt in Nederland of hiervandaan inkomen heeft, is in Nederland belastingplichtig. De Belastingdienst int deze belasting namens de Rijksoverheid.

Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Nederland is een welvarend land. Maar soms heeft iemand een steun in de rug nodig. Mensen zonder inkomen krijgen een uitkering. Ook bestaan er bijdragen in de kosten van zorg, huur en kinderopvang. De overheid verstrekt subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en woningbezitters.

Invoer en douane

Bij de invoer van goederen uit landen die geen deel uitmaken van de Europese Unie (EU), moeten meestal douanerechten worden betaald. Als een bedrijf goederen invoert uit een land dat niet is aangesloten bij de Europese Unie (EU), heft de douane op die goederen belasting. Hoe hoog de belasting is, hangt af van het land van herkomst en het soort product.

Onderwijs

Toegankelijk en goed onderwijs is onmisbaar in onze kennismaatschappij. Investeren in kennis is investeren in de toekomst. De overheid spant zich daarvoor in. Scholen krijgen daarbij zoveel mogelijk vrijheid. Via het wetenschapsbeleid stimuleert de overheid prestatie en innovatie.

Milieu en ruimte en water

In Nederland wonen 16 miljoen mensen op een klein oppervlak. De overheid verdeelt deze ruimte tussen mens, dier en natuur. Ook de klimaatverandering speelt een rol bij die verdeling. Zo is er ruimte nodig om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Landbouw en veeteelt

Met respect voor mens, dier en omgeving zorgt de overheid voor gezond voedsel en een sterke agrarische economie. Voor waardevolle natuur. Voor een mooi landschap. De overheid werkt hiervoor samen met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Water en veiligheid

Werken aan waterveiligheid blijft continu doorgaan. Door klimaatverandering neemt het risico op overstromingen toe. Om dat risico te beperken, versterkt de overheid de duinen en de dijken en krijgen de rivieren waar mogelijk meer ruimte. Via het Deltaprogramma werken de overheden samen om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water.

Luchtvaart

De luchtvaart verbindt Nederland direct met de belangrijkste economische centra in de wereld. Het verbindingennetwerk moet daarom met haar bestemmingen en frequentie aansluiten bij de behoeften van de regionale en Nederlandse economie. De Nederlandse luchtvaart moet hoge prestaties leveren op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit voor consumenten. Schoon, stil en zuinig zijn daarbij de uitgangspunten.

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Het kabinet wil dat Nederland goed bereikbaar is en aantrekkelijk om in te wonen en te werken. Daar werkt het Rijk aan, samen met provincies, gemeenten en waterschappen. Als het om ruimtelijke ordening gaat, is het Rijk verantwoordelijk voor de nationale ruimtelijke belangen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van economisch belangrijke gebieden, een leefbare woon- en werkomgeving en de kwaliteit van het milieu.

Gezondheid en zorg

Solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek. Iedereen heeft recht op goede en veilige zorg. De overheid zet zich in voor een gezond Nederland. Daarbij staan kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voorop.

Rechtspraak

De spelregels van Nederland staan vastgelegd in regels en wetten. Dit voorkomt dat mensen het recht in eigen hand nemen. Wanneer deze regels worden overtreden, treedt de rechter op. De overheid zorgt voor een toegankelijke en onafhankelijke rechtspraak.

Immigratie, integratie en inburgering

Nederland kent een streng maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Elk verzoek om toelating wordt zorgvuldig afgewogen. Wie een verblijfsvergunning krijgt, moet inburgeren in de Nederlandse samenleving. Dat betekent allereerst de taal spreken en op de hoogte zijn van de Nederlandse samenleving.
Immigranten komen vanuit het buitenland in Nederland wonen. Bijvoorbeeld voor werk of gezinshereniging. De Nederlandse overheid wil niet dat iedereen zich zomaar hier kan vestigen. Immigranten hebben een verblijfsvergunning nodig. Zij krijgen die onder bepaalde voorwaarden. Vreemdelingen die voor gezinshereniging komen, moeten bijvoorbeeld een Nederlandse partner met voldoende inkomsten hebben. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt de aanvragen voor verblijfsvergunningen.

Verkeer en Vervoer

Tekst volgt

Geen projecten

Kinderopvang

De veiligheid van kinderen in de kinderopvang staat voorop. Uit recente gebeurtenissen blijkt hoe kwetsbaar kinderen in deze leeftijdsgroep zijn. Daarom stelt de overheid strenge kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. En moeten medewerkers in de kinderopvang een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Geen projecten